Schoeringe en de Schoeringedreef in Zuienkerke

Gepubliceerd op 15 augustus 2021 om 22:19

De Schoeringedreef in Zuienkerke is een belangrijk historisch landschapsrelict dat deel uitmaakt van het complex van de beschermde hoeves Groot en Klein Schoeringe en het Groot Hof Mariemont. Deze dreef of landweg heeft in de geschiedenis een belangrijke rol gespeeld. Over de stichting van de hofstede Schoeringe in Zuienkerke is weinig bekend. Vermoedelijk vindt de hoeve haar oorsprong in een schenking van 1230 aan het Sint-Janshospitaal te Brugge. In een oorkonde van 1230 worden 33 mensuras ‘ad opus hospitalis Sancti Johannis’ vermeld. Tijdens de daaropvolgende jaren groeide het goed aan en werd het de belangrijkste boerderij van het Sint-Janshospitaal.

Het Schoeringehof ligt tussen de Blankenbergse Vaart en de Blankenbergse Dijk. Beide zijn belangrijke historische landschapsrelicten. Schoeringe gaf zijn naam aan de Schoeringestraat. Sedert 1571 bleef het verloop van deze straat onveranderd. De Schoeringestraat liep vanaf de Schoeringebrug voorbij Groot en klein Schoeringe en de Draaiboom tot aan de Meetkerkestraat.

De Schoeringedreef daarentegen is de landweg die tot op de dag van vandaag van Schoeringe naar de Blankenbergse Dijk loopt en zo verder via de Korte Straat. Deze landweg verbond zo tegelijk Schoeringe met het Groot Hof Mariemont, gelegen aan de Copsweg. Beide winningen zijn buitenstedelijke eigendommen van het Sint-Janshospitaal te Brugge.

In de laat 17de-eeuwse Ommeloper van het Gemeentearchief 123 van Zuienkerke wordt hij de ‘dreve van Schoeringegoet’ genoemd. Op de kaarten van Pourbus, Ferraris, Vandermaelen en Popp alsook in archiefdocumenten wordt deze weg aangegeven en op de laatste kaart wordt zij Schoeringe Dreve genoemd. Op de kaarten van Vandermaelen en Pop wordt deze veldweg als een volwaardige verbinding weergegeven. 

De bevoorrading van het Sint-Janshospitaal in Brugge verliep gedurende vele jaren via de Blankenbergse vaart waarmee Groot en Klein Schoeringe verbonden waren via de Schipgracht. De landbouwopbrengsten van de verschillende hoeves van het Sint-Janshospitaal werden op Groot en Klein Schoeringe samengebracht. Dat was ook het geval voor de opbrengsten van Groot Hof Mariemont. Het historisch belang van deze weg schuilt verder in het gegeven dat hij nog een van de weinige ongeschonden wegrestanten is van het historische landschap dat de onder de oudlandpolders viel. En hoewel niet beschermd, maakt hij vanuit historisch perspectief toch een essentieel onderdeel uit van de beschermde site van Schoeringe.

Er bestaan op dit ogenblik plannen om van deze dreef een weg voor zwaar landbouwverkeer en vrachtverkeer te maken om zo de dorpskern van Zuienkerke te ontlasten. Wanneer wij op dit ogenblik een evaluatie maken van het historische belang van deze dreef, dan ligt de conclusie voor de hand dat het behoud ervan in een oorspronkelijke toestand meer dan wenselijk is. Bovendien bevindt dit landschapsrelict zich op de rand van een vogelrichtlijngebied, in de nabijheid van het ankergebied Uitkerkse polders waarvan het historisch deel uitmaakte. Tegelijk maakt het deel uit van/grenst het aan een gebied met belangrijke biologische waarde.

De combinatie van erfgoed en natuur zorgt er voor dat deze dreef deel uitmaakt van een belangrijk toeristisch complex dat zich richt op fietsers en wandelaars. De verharding van deze dreef zal een directe en nefaste invloed daarop hebben. In de polders zijn de laatste jaren al te veel belangrijke erfgoedrelicten vernietigd. Wij denken hier onder meer aan delen van Klein Schoeringe alsook aan de 18de-eeuwse schuur van de hoeve ‘de Friese Bergschuur’, nog in 2005 afgebroken. Het is noodzakelijk in functie van erfgoedzorg en toerisme dat deze vernietiging stopt. Een dergelijke ingreep tast echter niet alleen het ‘toeristisch product’ effectief aan, maar zorgt er tegelijk voor dat gevaarlijke situaties worden gecreëerd op het bestaande fietsnetwerk.

De geïnteresseerden vinden hieronder een beknopt overzicht van de historische waarde van deze landweg. 

Nouwen Schoeringedreef 20210812
PDF – 1,2 MB 277 downloads