Wanhopig gezocht: Lezers / Recherche lecteurs désespérément

Wanhopig gezocht : Lezers. Hoe bibliotheken vandaag publiek trachten te lokken, in: Archief- en Bibliotheekwezen in België, 2017, LXXXVIII, 1-4, 1-131.

Recherche lecteurs désespérément. Les bibliothèques face au défi des publics, in: Archives et Bibliothèques de Belgique, 2017, LXXXVIII, 1-4, 1-131.

 

In haar tijdschrift publiceert ABB artikels in verband met archivistiek, bibliotheconomie en alle aanverwante disciplines. Zowel theoretische discussies als meer technische vraagstukken omtrent de bewaring, de selectie, de restauratie, de ontsluiting en de terbeschikkingstelling van archief- en bibliotheekmateriaal komen aan bod. De vereniging heeft daarbij uiteraard grote aandacht voor actuele tendensen en ontwikkelingen in beide hoofddisciplines. Daarom publiceert ABB ook telkens een dossier van acht tot tien bijdragen van binnen- en buitenlandse specialisten dat de actualiteit bevraagt.

Eén van die actuele problemen betreft het terug lopende aantal bezoekers van bibliotheken. Daarbij stelt zich de vraag hoe zij vandaag lezers kunnen lokken en hun bezoekersbestand op peil kunnen houden. Pasklare antwoorden bestaan daar niet voor. De problematiek heeft in ieder geval tot gevolg dat de bibliotheken geleidelijk aan van karakter veranderen, afhankelijk van de doelen die zij zich stellen.

In dit themanummer schreef Robert Nouwen samen met Marc D’Hoore en Dirk Leyder de inleidende tekst: "Libraries, the challenge of audiences".

 

Dans son journal, l'ABB publie des articles relatifs à l'archivistique, à l'économie des bibliothèques et à toutes les disciplines connexes. Ces articles traitent aussi bien de discussions théoriques que de questions plus techniques concernant la conservation, la sélection, la restauration, l'ouverture et la mise à disposition de documents d'archives et de bibliothèques. Naturellement, l'association accorde une grande attention aux tendances et développements actuels dans les deux disciplines principales. C'est pourquoi l'ABB publie également un dossier de huit à dix contributions de spécialistes nationaux et étrangers.

L'un de ces sujets d'actualité concerne la baisse du nombre de visiteurs dans les bibliothèques. La question se pose donc de savoir comment attirer les lecteurs d'aujourd'hui et maintenir le nombre de visiteurs. Il n'y a pas de réponse toute faite. En tout état de cause, ce problème signifie que les bibliothèques changent progressivement de nature, en fonction des objectifs qu'elles se fixent.

Dans ce numéro thématique, Robert Nouwen a rédigé le texte d'introduction avec Marc D'Hoore et Dirk Leyder : "Libraries, the challenge of audiences".

 

Redactie: M. D’HOORE, D. LEYDER & R. NOUWEN

Uitgave: Archief- en Bibliotheekwezen in België, 2017, LXXXVIII, 1-4

Uitgegeven met de steun van de Universitaire Stichting van België

Brussel (131 p.)

1ste druk

ISSN: 0775 0722